Aszf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Bevezető
Üdvözöljük honlapunkon! A www.europremium.hu honlapot Balogh László
egyéni vállalkozó üzemeltetetti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket,
úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Balogh László egyéni
vállalkozó.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog
gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és
nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. Kérjük, hogy
megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,
mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné
velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot
a megadott elérhetőségeken!

2. Szolgáltatói adatok, fogalmak, értelmez rendelkezések
Szolgáltató neve: Balogh László EV.
Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 13.
Szolgáltató képvisel je: Balogh László
Szolgáltató adószáma: 69801433-2-29
Nyilvántartási szám: 53706834
Szolgáltató bankszámlaszáma: 4310101243-32051700-01005004 Budapest Bank
Bejegyző hatóság: Berettyóújfalu város önkormányzat
Szerződés nyelve: Magyar
E-mail: info@kutyabolt.eu
Tel.: +36 20-519-00-35
Tárhely szolgáltató adatai:
Név: MBLX Cloud Kft.
Cím: 6724 Szeged, sz utca 45. II/7.
Honlap: https://www.mobilxcloud.hu
Email: cloud@mobilx.hu
Tel.: +36 1 445 1221

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a www.europremium.hu weboldal, amely távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus
levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre
szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy
Vevő /Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés)
jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban
a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok
mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó
jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden
vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő
megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
3.1. Az ÁSZF elfogadása
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
www.europremium.hu keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés
részét képezi.
3.2. A szerződés nyelve
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
3.3. Tájékoztatás a szerz dés formájáról
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem
tárolja, de a tranzakciókról számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön
őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.
3.4 Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

4. További fogyasztói tájékoztató
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként)
vásárol az Eladótól.
4.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A fogyasztó az elállási jogát, a termék átvételének napjától számított tizennégy napon
Elállási nyilatkozat innen tölthet le:
http://europremium.hu/ellalasi_nyilatkozat.pdf
4.2. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
4.2.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így
a szállítási díjat is.
4.2.3. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
Az elállás vagy felmondás esetén az eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó
által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése
alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy
pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem
miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
4.2.4. Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll
fenn visszatérítési kötelezettségünk.
4.2.5. Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a jelen tájékoztató 4.2.3. pontjában meghatározott
összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem
igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
4.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
4.3.1. A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül, a termék sérülésmentességét biztosító
csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére
meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha
a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
4.3.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére
(4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy u. 13.) kell visszaküldeni.
4.3.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
4.3.4. Az elállási jog kizártsága
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c”
és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt
csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”.

5. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság
5.1. Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
alkalmazásával készült.
5.1.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határid ben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az
Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.1.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 2.1.1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Milyen esetben min sül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határid ben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog
gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Telefon: +36 20 519 00 35
• www.europremium.hu
• E-mail: europremium.hu@gmail.com
hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Kutyabolt.eu azonnal kivizsgálja, és
szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a
Kutyabolt.eu a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról
szólórészben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az
írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a
panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A
Europremium.hu az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson.                                                                                             Ha a panaszt a Europremium.hu elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát a Europremium.hu köteles öt évig megőrizni.
6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
nyitva a fogyasztó számára:
• Online vitarendezési platform ODR link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&l
ng=HU
• Békéltet testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a
fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett
működő békéltető testületnél.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTET TESTÜLET:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Fax száma: 52-500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:
Kedd, Szerda, Csütörtök : 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel.Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói
jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

6. Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztatónk ezen a linken:
http://europremium.hu/adatkezeles.pdf

8. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A
weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Farkas G. Bt. írásos hozzájárulás
esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

9. Egyéb
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés
további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az
alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

10. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az
adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik
merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az
eredeti adattartalom visszaállítható.
11.A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési
képessége A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban
tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva,
kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

12.Tájékoztató a honlap használatáról
12.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
Cégünk állat eledelek és kisállat kiegészítők kereskedelmével foglalkozik. A honlapon a
megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban
adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek!A
képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetetők a beszállítók, vagy
rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A kínált termékek kategória besorolása
Kategóriák:
• Kutya
12.2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Ön a személyes adatait a képernyő jobb oldalán található „Felhasználó” menüpont „Adataim
módosítása” pontjában bármikor módosíthatja. Önnek a megrendelés során a megrendelés
véglegesítése előtt a „Vissza” gomb megnyomásával lehetősége van az Ön által bevitt adatok
módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott
adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül
számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó
jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát
és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért
felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a
postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
12.3. Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön
ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket
hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés
közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan
visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő
Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa telefonon munkatársa felhívja az
Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést.
Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni,
és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

13. A megrendelés menete
A megrendelését a KOSÁR TARATALMA nézetettben adhatja fel (bármely termék
kosárba rakását követően ide jut, vagy a webáruházban való nézelődés során bármikor
megnyomhatja a kosár alatti ikont mely szintén ebbe a nézetbe viszi). A KOSÁR TARATALMA nézetben amennyiben a megrendelt termékek darabszámában szeretne módosítani,
úgy írja át a termék darabszámát, majd kattintson a mező mellé, amennyiben a
terméket mégsem kívánja megvenni, úgy kattintson a Törlöm (kuka) linkre, ekkor a terméket kiveszi a kosárból. A KOSÁR TARATALMA nézetben, a termékek listája alatt találhatja a PÉNZTÁR gombot. Ezt megnyomva kerül a PÉNZTÁR BEÁLLÍTÁSOK
nézetbe, és itt véglegesítheti és adhatja fel egyetlen lépésben megrendelését.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön
minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az
Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
13.1. A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és
ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát.
Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel
jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs
elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
13.2. Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a “Kosár” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –
terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége
keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott
terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,
hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn
megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a
megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek
eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván
termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy a képernyő jobb
oldalán a „Webáruház kosár” ikonra kattintva láthatja a tartalmát.
13.3. A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap jobb oldalán található „Kosár” ablakban bármikor
ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a
kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további
termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Fizetés” vagy “Kosár
tartalma”gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
13.4. Szállítási és számlázási adatok megadása
A „Kosár tartalma” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön
által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Az
„Számlázási adatok” dobozban kell bejelölnie, a számlázási Nevez/Címet.
A „Szállítási adatok” szövegdobozban nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét
tudja megadni.
13.5. A “szállítási mód” szövegdobozban választhatja ki hogy az áru megérkezésekor
szeretne fizetni vagy a már kifizetett árut csak átveszi. Igy ennek megfelelően Fizetés
átvételkor vagy Bankkártyás fizetést kell választania.
A “fizetési módnál” választhatja ki az Utánvétes, Bankkártyás vagy Átutalásos fizetést.
13.6. A rendelés áttekintése
A 12.5. pontban megjelölt szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Tovább” gombra
kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve visszatérhet az előző menükbe a
“módosítás”-ra kattintva és módosíthatja az adatait. A „Tovább” gombra kattintás esetén Ön
a „Rendelés jóváhagyása” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban
megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat
és az Ön által fizetendő összeget .

14. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által
megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés
jóváhagyása” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a
“Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

15. A rendelés feldolgozása
A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik 09:00 – 16:00 óráig. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására,
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Webáruházunk minden esetben telefonon, vagy e- mailben visszaigazolja, hogy mikor
tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól
számított 2 munkanap.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést
követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén
visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére 14 napon belül.
15.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által
A rendelés feldolgozása két lépcs ben történik. Önnek bármilyen id pontban lehet sége van a
megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét
rögzíti, hogy az Ön megrendelése a holnapon keresztül megérkezett, de ez csak a visszaigazolás, és nem
minősül az Ön ajánlatának elfogadásának. Amennyiben Ön nem kapja meg ezt az email 24órán
belül, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48órán belül nem
igazolja vissza az eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
15.2. A visszaigazoló e-mailek
1. levél – Az Ön által megadott e-mail címre kiküldtük a leadott megrendelésére
vonatkozó adatokat (automata email). Ez a levél nem minősül az Ön
ajánlata elfogadásának.
– Rendelt termékek listája
– Szállítási és kapcsolattartási
adatok – Számlázási adatok
2. levél – Kollegáink értesítik emailben, amint megkezdték rendelése feldolgozását és
tájékoztatják a várható szállítási időről.
3.levél – Amennyiben csomagját házhozszállítással rendelte meg, tájékoztatjuk,
hogy csomagját átadtuk a futárnak.
16 A fizetés módja, feltételei
16.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége
A megrendelés összesítője és a visszaigazoló e -mail minden Önt terhelő fizetendő költséget
tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) on-line
rendelés leadása esetén a csomag tartalmazza.
16.2. Fizetési módok
16.2.1. Utánvét
Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével
egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási
díjat.
16.2.2. Előre utalás, számlaszám
Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra:
10101243-40756600-01004009 Budapest Bank
16.2.3. Közvetlen bankkártyás fizetés
Ön a termék árát közvetlenül a bankkártyája segítségével is kifizetheti. A kártyán található
első 16számjegy, és a hátulján található 3jegyű biztonsági kód segítségével.

17. A megrendelt termék átvétele
A megjelenített termékek kizárólag on-line módon (webáruházon keresztül),
házhoz szállítással (Sprinter futárszolgálat), vásárolhatók meg.
17.1. Házhoz szállítás, szállítási költségek.
A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a
SPRINTER futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri,
úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak. A csomagok kézbesítése
munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem
tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) munkahelyi
címét megadni.
KISZÁLLITÁS MINDEN ESETBEN INGYENES!
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a
visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag
ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.
17.1.2. Megengedett kézbesítési cím
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.
Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye
fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási
díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!
17.1.3.Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan
képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

18.A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje Ön köteles az átadás-átvétel
időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges
minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a
számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket
közölni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg
és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben az átadás -átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán
szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák
(rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási
– illetőleg szavatossági időn belül.
A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén
Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának
kifizetését megtagadni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép
és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldés kori állapot igazolása céljából.

19. Teljesítési határid
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított 14 nap, futárszolgálattal 3-4nap. Ez a szállítási határidő
tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen
általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási határidő változhat.